skip to Main Content

Welkom by die FAK Udolpho Jeugplaas
Dit is vir ons ’n voorreg om u as ons gas hier te verwelkom. U kan gerus wees in die wete dat ons personeel alles binne hulle vermoë sal doen om u verblyf by ons so aangenaam as moontlik te maak. In ruil daarvoor vra ons dat u die onderstaande reëls en riglyne sal eerbiedig en daarby hou vir u eie, asook ons ander gaste se veiligheid en gerief.

AANKOMS BY UDOLPHO JEUGPLAAS
Meld asseblief aan by die ontvangskantoor by u aankoms by Udolpho Jeugplaas. Die ligging van die kantoor is duidelik aangedui op die aanwysingsborde by die ingangshek.

FINALE BETALING
Die finale betaling vir u verblyf is betaalbaar voor u aankoms by die FAK Udolpho Jeugplaas en bestuur behou die reg voor om enige besoekers wat by aankoms nie hulle bespreking volledig betaal het nie, weg te wys sonder enige terugbetaling van gelde.

KANSELLASIEBELEID
Kansellasiedatum Gelde terugbetaalbaar
Meer as 1 maand voor besprekingsdatum.   100% van jou deposito is terugbetaalbaar.
Minder as 1 maand maar meer as 2 weke voor besprekingsdatum. 50% van jou deposito is terugbetaalbaar.
Minder as 2 weke voor besprekingsdatum. 0% van jou deposito is terugbetaalbaar.
Kansellasies moet skriftelik per e-pos gestuur word na die FAK Udolpho Jeugplaas. Die effektiewe datum van kansellasie is die datum van ontvangs van kennisgewing.

TERUGBETALINGS
Terugbetalings is nie van toepassing indien u laat arriveer, vroeg vertrek of glad nie opdaag sonder om vooraf te kanselleer nie. Terugbetalings vir kansellasie tydens ’n besoek, om watter rede ook al, is volgens die diskresie van die bestuur van die FAK Udolpho Jeugplaas.

AANKOMS EN VERTREKTYE
INTEKEN: 12:00 – 18:00
UITTEKEN 14:00
LAAT AANKOMS

Indien u na 18:00 gaan arriveer, moet u ’n reëling tref met bestuur om seker te maak dat u wel toegang tot Udolpho Jeugplaas kan verkry.
Ons wil u vriendelik versoek om by die uittekentye te hou. Ons ontvang daagliks nuwe gaste en ons personeel werk baie hard om al die eenhede betyds skoon en netjies te kry vir ons volgende gaste. Respekteer asseblief ons tyd en ander gaste se ervaring van Udolpho Jeugplaas.

SLEUTELS
Die sleutels na u eenhede, asook enige ander relevante dokumente of inligting, sal aan u oorhandig word by die kantoor wanneer u inteken.
Nota: Onthou om alle sleutels terug te gee voordat u vertrek!

UDOLPHO JEUGPLAAS REËLS

 • Geen harde musiek of geraas nie.
 • Troeteldiere is slegs welkom indien vooraf met bestuur gereël.
 • Geen vuurwapens nie.
 • Geen motorfietse, vierwielfietse of tweewielfietse nie.
 • Geen vure op die grond, in vullisblikke of op die gras nie. Gebruik slegs die braaiplekke soos verskaf. Moenie hout uit die veld gebruik of bome vir brandhout beskadig nie.
 • Die spoedgrens by Udolpho is 20km/uur. Ry asseblief veilig op die plaas.
 • Bly asseblief binne die grense van die oord tydens u besoek. Geen toegang tot ander erwe, chalets of huise as die spesifieke eenheid wat bespreek is word toegelaat nie.
 • Die bestuur en personeel van die FAK Udolpho Jeugplaas laat niemand toe om in die rivier te swem nie, aangesien dit uiters gevaarlik en onwettig is, en enige oortreding hiervan deur ’n besoeker sal op eie risiko geskied.
 • Die gebruik van die swembad of enige ander aktiwiteit/fasiliteit by Udolpho geskied op eie risiko.
 • Groepleiers is die verantwoordelike persone en moet toesien dat die swembad op ’n veilige manier gebruik word.
 • Klein kinders moet ten alle tye onder toesig van hul ouers by die ablusiegeriewe, swembad, speelpark en op die terrein wees.
 • Reg van toegang word te alle tye voorbehou.
 • Enige persoon wat buite die reëls van die FAK Udolpho Jeugplaas en/of die algemene sosiale norme optree, sal gevra word om die plaas onmiddellik te verlaat sonder dat hul gelde terugbetaal word.

TOEGANG
U sal voor aankoms ’n SMS ontvang met ’n hekkode wat gebruik kan word om die toegangshek oop te maak. Die kode is slegs geldig vir die tydperk van u verblyf en MAG ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE AAN NIE-BETALENDE GASTE GEGEE WORD NIE. Indien u enige probleme hiermee ondervind, skakel asseblief ontvangs by 056 8181 197 om die hek oop te maak.

AKKOMMODASIE EN FASILITEITE
Dit is u verantwoordelikheid om by u aankoms by u eenheid te kontroleer en seker te maak dat alle toerusting in die eenheid soos aangedui op die voorraadlys wel daar is, asook of die netheid van die eenheid op standaard is. Meld asseblief enige tekorte of slordige eenhede aan by ontvangs binne een uur na aankoms. As u dit nie doen nie, sal u verantwoordelik gehou word vir alle tekorte na u vertrek.
U is verantwoordelik vir die skoonmaak van die eenheid tydens u verblyf. Daar is geen alternatiewe skoonmaakdiens beskikbaar by Udolpho Jeugplaas nie.
Groepe moet verseker dat alle eetgerei, breekware, linne, ens. in die regte eenheid terugbesorg word voor finale vertrek van al die gaste in die groepe.

DAGBESOEKERS
GEEN dagbesoekers word by die FAK Udolpho Jeugplaas toegelaat nie.
Indien betalende gaste besoekers op Udolpho Jeugplaas wil ontvang, sal die volgende reëlings geld:

 • Betalende gaste wat dagbesoekers wil ontvang, moet vooraf met die bestuur ’n reëling tref. Die bestuur is onder geen verpligting om enige besoekers aan gaste by Udolpho Jeugplaas toe te laat nie.
 • Geen dagbesoekers mag by gaste oorslaap nie.
 • Toegangsfooie vir dagbesoekers wat toegelaat word om gaste te besoek, is as volg:
  Volwassenes R30.00
  Skoliere R20.00
  Kinders onder 6 jaar R10.00

VISVANG
Visvang by die FAK Udolpho Jeugplaas geskied slegs op vang en vrylatingsbasis.
Gaste wat in die akkommodasie by die rivier bly, mag slegs visvang op die erf van die akkommodasie-eenheid wat deur hulle bespreek is.
Gaste wat in chalets of enige ander akkommodasie woon wat nie by die rivier is nie, MOET vooraf met die bestuur van Udolpho Jeugplaas reël indien hulle wil visvang. Die bestuur sal ’n afgebakende area aan hulle toeken en daar kan op geen ander plek visgevang word nie. Oortreders sal onmiddellik versoek word om die terrein te verlaat.

VRYWARING
ERKENNING VAN EN TOESTEMMING TOT RISIKO – UITSLUITING VAN AANSPREEKLIKHEID EN VRYWARING:

Ek erken dat ek die risiko’s wat inherent is aan en in verband staan met al die aktiwiteite wat deur die FAK en FAK Udolpho Jeugplaas personeel en/of ander derde party aanbieders deur die FAK gekontrakteer of nie en op Udolpho Jeugplaas aangebied word (“die aktiwiteite”) verstaan en aanvaar.
Ek aanvaar dat dit my verantwoordelikheid is om voordat ek aan enige aktiwiteite deelneem, myself te vergewis van die aktiwiteite asook die onderskeie risiko’s daaraan verbonde. Deur my ondertekening hieronder, waarborg ek dat ek die risiko’s soos hierin vervat, erken en toestem daartoe, asook enige ander risiko’s wat mag voortspruit uit my besoek en deelname aan enige aktiwiteite by Udolpho Jeugplaas.
Ek bevestig hiermee dat:

 1. Ek vrywillig sulke risiko’s aanvaar;
 2. Ek ten tyde van die toestemming tot aanvaarding van sulke risiko’s ten volle in staat is daartoe om my toestemming te gee; en
 3. Ek volle kennis dra en bewus is van die aard en omvang van die potensiële skade en risiko’s by die FAK Udolpho Jeugplaas.
  Ek stel hiermee vry en hou onskuldig die FAK, FAK Udolpho Jeugplaas personeel of werknemer en/of die Grondeienaar vir enige persoonlike skade of verlies wat ek of enige minderjarige onder my toesig mag ly of enige skade wat ek aan my besittings mag ly as gevolg van enige daad of enige versuim van die FAK, FAK Udolpho Jeugplaas personeel of werknemers en/of die Grondeienaar tydens my besoek of deelname aan enige aktiwiteite by Udolpho Jeugplaas.
  Deur my aanvaarding van hierdie bespreking, verwerp ek enige en alle regte wat ek andersins sou hê om ’n eis teen die FAK, FAK Udolpho Jeugplaas personeel of werknemers en/of die Grondeienaar in te stel vir enige skade wat ook al ontstaan en van watter aard ook al veroorsaak wat ek mag ly.
  Ek stel verder hiermee ook die FAK, FAK Udolpho Jeugplaas personeel of werknemers en/of die Grondeienaar vry van enige eis teen hulle deur my boedel, trustees, begunstigdes, afhanklikes of enige ander persoon wat geregtig sou wees om verrigtinge namens my in te stel vir enige verlies of skade wat hoegenaamd ontstaan en vir watter rede ook al.
  Nieteenstaande dit wat hierbo vervat is, sal geen wysiging van hierdie ooreenkoms van toepassing of afdwingbaar wees nie, tensy dit op skrif gestel en deur die FAK bestuur aanvaar is nie.
  Ek bevestig dat die voorwaardes hierin vervat en/of enige afwykings daarvan, asook enige aanvaarding hierin vervat, nie net op myself van toepassing is nie, maar ook vir enige minderjarige kinders van wie ek die ouer/toesighouer/verantwoordelike persoon of die voog is.
  Ek onderneem hiermee om alle reëls en regulasies wat deur die FAK Udolpho Jeugplaas uiteengesit is stiptelik te gehoorsaam ten alle tye.
  “Aktiwiteite” soos hierin uiteengesit, beteken die gebruik van enige akkommodasie en/of ander fasiliteite op die perseel van Udolpho Jeugplaas, deelname aan enige van die aktiwiteite wat deur die FAK, FAK personeel of werknemers en/of enige ander persone wat deur die FAK gekontrakteer is, aangebied word.

Back To Top